irgendwo Gott weiß wo
quelque part Dieu sait où
em algum lado algures sabe Deus onde
nondikass, iergendanzwousch muss dee verfluchte Brëll dach leien!
eis fréier Nopere wunnen elo iergendanzwousch an der Pampa
anzwousch
iergendwou
iergendzwousch
iergendanzwousch
anzwousch
iergendwou
iergendzwousch