Singulier
männlech
Nominativ
1
irgendjemand
quelqu'un
somebody
alguém
iergendeen huet mir an der Nuecht d' Loft 1 aus de Pneue gelooss
Singulier
männlech
Akkusativ
2
irgendjemanden
quelqu'un
somebody
alguém
den Zeien huet angeeblech iergendee gesinn, dee fortgelaf ass
Singulier
männlech
Nominativ
3
irgendeiner
un quelconque
one somebody
um qualquer
iergendee vun de Mataarbechter muss d' Dateie 1 geläscht hunn
Singulier
männlech
Akkusativ
4
irgendeinen
un quelconque
one somebody
um qualquer
mäi Cousin kennt iergendee vun deene Politiker