Singulier
sächlech
Nominativ
1
irgendeines
un une quelconque
one somebody
um uma qualquer
iergendeent vun de Kanner huet d' Fënster 1 agehäit
Singulier
sächlech
Akkusativ
2
irgendeines
un une quelconque
one (or other)
um uma qualquer
d' Firma 1 huet iergendeent vun hire Wierker missen zoumaachen