Singulier
männlech
Nominativ
1
irgendein
un quelconque
some undetermined
um qualquer
iergenden Drecksak huet mer an der Nuecht d' Loft 1 aus de Pneue gelooss
Singulier
männlech
Akkusativ
2
irgendeinen
un quelconque
some undetermined
um qualquer
hatt huet iergende Millionär bestuet
Singulier
sächlech
Nominativ
3
irgendein
un une quelconque
some undetermined
um uma qualquer
iergende Geméis wäert jo an eisem Gaart wuessen!
Singulier
sächlech
Akkusativ
4
irgendein
un une quelconque
some undetermined
um uma qualquer
hie krut iergende Medikament fir de Bluttdrock verschriwwen