Singulier
weiblech
Nominativ
1
irgendeine
une quelconque
some undetermined
uma qualquer
et ass iergendeng Feierlechkeet op der Gemeng
Singulier
weiblech
Akkusativ
2
irgendeine
une quelconque
some undetermined
uma qualquer
mir mussen iergendeng Léisung fannen, fir de Problem endlech an de Grëff ze kréien