Singulier
sächlech
Nominativ
1
irgendetwas
quelque chose
something anything
qualquer coisa
iergendeppes stëmmt net, hien huet mer esou eegenaarteg dragekuckt
Singulier
sächlech
Akkusativ
2
irgendetwas
quelque chose
something anything
qualquer coisa
dee Kärel weess ëmmer iergendeppes ze zielen
Singulier
sächlech
Dativ
3
irgendetwas
quelque chose
something anything
qualquer coisa
schwätz dach emol vun iergendeppes anescht!