irgendwie
d'une certaine manière d'une manière ou d'une autre
somehow
de algum modo de uma maneira ou de outra
du hues dat iergendwéi falsch verstanen
du kriss dat schonn iergendwéi gefléckt