irgendwo
quelque part
somewhere
em algum lado algures
ech hunn deen alen Atlas iergendzwousch op engem Floumaart fonnt
kenne mir eis net vun iergendzwousch (hier)?
anzwousch
iergendanzwousch
iergendwou
iergendzwousch
anzwousch
iergendanzwousch
iergendwou