sinn
iergaangen
iergaang
intransitiv
irregehen sich verirren
se perdre s'égarer
to get lost to lose one's bearings
perder-se no caminho
wann s de de Schëlter nogees, kanns de net iergoen