irrtümlicherweise
par erreur
by mistake
por engano
d' Studentin 1 hat sech iertemlecherweis fir dee falsche Cours ageschriwwen
iertemlech
iertemlecherweis
iertemlech