Ierwen
Ierwe
Erbe auf die Gegenwart Überkommenes
patrimoine local, national, mondial
heritage
património local, nacional, mundial
eis Associatioun setzt sech derfir an, datt dat kulturellt Ierwe vun eisem Duerf net verluer geet