Igelen
Igele
Erinaceus europaeus
Igel Braunbrustigel
hérisson hérisson d'Europe
hedgehog western hedgehog
ouriço-cacheiro
den Igel däerf net mat Mëllech gefiddert ginn, well déi staarken Duerchfall bei em ausléist an zum Doud ka féieren
Däreldéier
Kéiseker
Igel
Kéiseker
Däreldéier