illegal
illégal illégalement
illegal illegally
ilegal ilegalmente
vun dësem Dokument existéieren illegal Kopien
hien hält sech illegal am Land op