illusorisch
illusoire
illusionary
ilusório
et ass illusoresch ze gleewen, mir géife bis den Owend mat der Aarbecht fäerdeg ginn