Iltissen
Iltisse
Mustela putorius
Iltis Waldiltis
putois putois d'Europe
polecat western polecat
toirão
den Iltis ass zu Lëtzebuerg duerch de Réckgang vun Amphibie rar ginn
Sténkert
Iltis
Sténkert