Impfstoffer
Impfstoff
vaccin substance
vaccine
vacina substância
eise Laboratoire schafft un der Entwécklung vun engem neien Impfstoff
et kann nach Joren daueren, bis et en Impfstoff géint déi Krankheet gëtt
Vaccin
Impfstoff
Vaccin