kee Pluriel
Wichtigkeit Gewicht
importance poids, portée
importance
importância peso, alcance
den neie Schäfferot wëllt der Sozialpolitik eng méi grouss Importenz ginn