hunn
improviséiert
transitiv
1
improvisieren
improviser
to improvise
improvisar
ech hu meng Ried aus Zäitgrënn missen improviséieren
intransitiv
2
improvisieren
improviser
to improvise
improvisar
well eis Käche krank gi war, hu mir missen improviséieren