Indesch Rupien
Indische Rupie
roupie indienne
rupia indiana
an Indie gëtt mat (Indescher) Rupie bezuelt
mat wéi vill Indesche Rupie muss ee fir eng Nuecht am Hotel rechnen?
hues de nach e puer Indesch Rupien am Portmonni?