Indianerinnen
Indianerinne
Indianerin
indienne d'Amérique
índia ameríndia
wéi ech kleng war, wollt ech mech ëmmer als Indianerin verkleeden