1
Industrien
Industrië
Industrie Industriebranche
industrie branche industrielle
industry industrial branch
indústria ramo industrial
déi cheemesch Industrie lancéiert eng nei Sensibilisatiounscampagne
2
kee Pluriel
Industrie gesamter Wirtschaftssektor
industrie secteur économique global
industry economic sector
indústria setor económico global
mir brauchen eng Rei Investitiounen, fir eis Industrie ze stabiliséieren