Industriestied
Industriestadt
ville industrielle
industrial town industrial city
cidade industrial
vill Industriestied leiden ënner der Ëmweltverschmotzung