inexistent
inexistant
non-existent
inexistente
et gëtt leider ëmmer nach Länner, an deenen d' Fraerechter 1 inexistent sinn