Infektiounsgeforen
Infektiounsgefore
Infektionsgefahr
risque d'infection
risk of infection
risco de infeção
op Plaze mat ville Leit ass d' Infektiounsgefor 1 besonnesch grouss
wann d' Hygiènesvirschrëften 1 agehale ginn, besteet kaum nach eng Infektiounsgefor
Infektiounsrisiko
Infektiounsgefor
Infektiounsrisiko