Infinitiven
Infinitive
Infinitiver
Infinitiv
infinitif
infinitive
infinitivo
hanner engem Modalverb steet d' Verb 1 am Infinitiv