Informatiounen
Informatioune
Information
information renseignement
information
informação
ech brauch nach eng Rei Informatiounen , 1 éier ech mech decidéieren