kee Pluriel
Informationsgesellschaft
société de l'information
information society
sociedade da informação
an eiser Informatiounsgesellschaft gëtt et ëmmer méi schwiereg, wichteg an onwichteg Informatiounen auserneenzehalen