Ingenieursbüroen
Ingenieursbüroe
Ingenieurbüro
bureau d'étude(s) en ingénierie
engineering consultancy
gabinete de engenharia
en Ingenieursbüro bekëmmert sech ëm d' Elaboratioun 1 vum Bauprojet