Inhalter
1
Inhalt eines Behälters
contenu d'un récipient
content of a container
conteúdo de um recipiente
den Inhalt vun deene Fässer ass gëfteg
2
Inhalt eines Texts
contenu d'un texte
content of a text
conteúdo de um texto
den Inhalt vun dengem Exposé muss iwwerschafft ginn
Contenu
2
Inhalt
Contenu