inklusiv sinn
einbegriffen sein
être inclus être compris
to be included
estar incluído estar compreendido, estar contido
bei deem Präis ass d' Drénkgeld 1 inklusiv
abegraff sinn
inklusiv sinn
abegraff sinn