Inneministeren
Inneministere
Innenminister
ministre de l'Intérieur
ministro da Administração Interna
den Inneminister vereedegt de Mëtteg déi nei Buergermeeschteren