Inscriptiounen
Inscriptioune
Eintragung Einschreibung Immatrikulation
inscription enregistrement
registration enrolment
inscrição matrícula
d' Inscriptioun 1 an d' Wielerlëschten 1 ass eng einfach Prozedur
den Delai fir d' Inscriptioun 1 op der Uni ass ofgelaf
Aschreiwung
Inscriptioun
Aschreiwung