Inspection-sanitairen
Inspection-sanitairë
Gesundheitsinspektion öffentliche(r) Gesundheitsdienst
(service d')inspection sanitaire
(departamento de) inspeção sanitária da Direção de Saúde
d' Inspection sanitaire 1 muss iwwer all Fall vun där ustiechender Krankheet informéiert ginn