Instruktiounen
Instruktioune
meeschtens Pluriel
Instruktion Anweisung
instruction consigne
instruction order
instrução ordem, indicação
d' Personal 1 huet kloer Instruktioune kritt
Uweisung
Instruktioun
Uweisung