intakt
intact préservé, entier
intact
intacto preservado, inteiro
an eiser Géigend ass d' Natur 1 nach intakt
d' Vertraue 1 vun de Bierger an d' Institutiounen 1 ass intakt