Interessien
Interessie
Interessen
Interesse
1
Interesse Aufmerksamkeit
intérêt attention
interest attention
interesse atenção
d' Leit 1 hunn dem Riedner mat vill Interessi nogelauschtert
Interêt
2
Interesse Vorteil
intérêt avantage
interest advantage, benefit
interesse vantagem
dee mécht nëmmen aus eegenem Interessi um Projet mat
et ass an dengem Interessi , 1 deng Schoul fäerdeg ze maachen
Interêt
3
Interesse Vorliebe
intérêt préférence, attrait
interest preference, predilection
interesse preferência, apego
mir hunn déi selwecht Interessien
hien huet nach keen Interessi un de Meedercher
Interêt
1
Interessi
Interêt
2
Interessi
Interêt
3
Interessi
Interêt