Internéierungen
Internéierunge
Internierung
internement
internment
internamento
d' Internéierung 1 vun Immigranten ouni Pabeieren ass ëmstridden
seng Internéierung huet zwielef Méint gedauert