Interventiounen
Interventioune
1
Eingriff Einschreiten
intervention fait de s'interposer
intervention stepping in, involvement
intervenção ato de interpor-se
no der Interventioun vun der Police war d' Kläpperei 1 direkt eriwwer
Agrëff
2
Wortbeitrag Wortmeldung
intervention verbale
intervention interruption, cutting-in
intervenção verbal
nom Minister senger Interventioun ass vill geklappt ginn
matzen an hirem Referat hunn ech missen eng Interventioun maachen
1
Interventioun
Agrëff