hunn
intimidéiert
transitiv
einschüchtern
intimider
to intimidate
intimidar
ech loosse mech vun him net intimidéieren
aschüchteren
intimidéieren
aschüchteren