intravenös
intraveineux
intravenous intravenously
intravenoso
intravenös Infusioune gi gären iwwer d' Veene 1 vum Handréck gemaach