introvertiert
introverti
introverted
introvertido
et ass schwéier, mat engem introvertéierte Mënsch an d' Gespréich 1 ze kommen