Inventarer
Inventar
stock et équipement éléments d'inventaire
inventory entire business stock
stock e equipamento elementos de inventário
wéi d' Geschäft 1 iwwerholl gouf, ass den Inventar separat verkaaft ginn