irrelevant
sans importance insignifiant
irrelevante insignificante
dat Argument ass an dësem Kontext komplett irrelevant