überall
partout
everywhere
por toda a parte em todo o lado
ech hu schonn iwwerall gesicht, mee ech fanne meng Schlësselen net
d' Souvenirsbutteker 1 si bal iwwerall d' selwecht 1