überallhin
(un peu) partout indique une destination
para todos os lados
fir eis ze beschwéieren, hu mir iwwerallhi geschriwwen