hunn
iwwerbeliicht
transitiv
überbelichten
surexposer
overexpose
sobre-expor
well d' Foto 1 iwwerbeliicht ass, kennt ee kee méi drop erëm