währenddessen
pendant ce temps
meanwhile at the same time
enquanto isso ao mesmo tempo
ech kann net d' Zeitung 1 liesen an iwwerdeems mat dir schwätzen
wärenddeems
iwwerdeems
wärenddeems