Iwwerdroungen
Iwwerdrounge
1
Übertragung Sendung
retransmission diffusion
transmission broadcast
retransmissão emissão
eis Männer waarden op d' Iwwerdroung 1 vum Fussballsmatch
2
Übertragung von Krankheiten
transmission de maladies
transmission of a disease
transmissão de doenças
d' Fuerscher 1 versichen erauszefannen, wéi et zur Iwwerdroung vum Virus vum Déier op de Mënsch konnt kommen