abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
et bleift eis näischt anescht iwwereg
mer haten esou derbäigemaach, datt vum Buffet näischt iwwereg blouf 1