hunn
iwwerfuerdert
transitiv
überfordern
en demander trop à trop solliciter surmener
to overtax to overburden
exigir demais de solicitar demasiado
et soll een d' Kanner 1 net iwwerfuerderen , 1 soss verléieren se d' Freed 1 un der Saach
deen neie Gerant ass komplett iwwerfuerdert ! 1